Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Konsultacje społeczne: Wyniki konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

W celu stworzenia projektu „Programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” w miesiącu wrześniu br. organizacje pozarządowe zgłaszały propozycje zmian do Programu współpracy oraz propozycje zadań publicznych do realizacji w 2020 r. Miało to na celu określenie potrzeb oraz wyznaczenie kierunków i form współpracy na rok następny. Projekt Programu został opracowany przez Wydział Kultury i Promocji Powiatu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji pozarządowych oraz informacji od komórek i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" zostały ogłoszone na mocy uchwały nr 267/2019 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 16 października 2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konsultacji organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 23 października do 12 listopada 2019 r., poprzez umieszczenie projektu Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej powiatu www.powiat-tomaszowski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Kultury i Promocji Powiatu.

W trakcie konsultacji do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. wpłynęły dwa formularze konsultacyjne złożone przez Tomaszowskie Stowarzyszanie Mediatorów. Stowarzyszenie zaproponowało wprowadzenie zmian w Rozdziale 7. Priorytetowe zadania publiczne w następującym zakresie:
1) dopisanie w obszarze 6: nauka, edukacja, oświata i wychowanie litery e) w brzmieniu: "promocja alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w środowisku szkolnym"
2) dopisanie w obszarze 12: nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna litery b) w brzmieniu: "promocja mediacji jako dobrowolnego i pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów".

Proponowane zmiany zostały przekazane do zaopiniowania przez komórki merytoryczne, następnie do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, który proponowanych zmian nie przyjął, uzasadniając następująco:
Ad. 1) powiat jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych nie ma wpływu na program nauczania, co pozostaje w kompetencji rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły; Stowarzyszenie chcąc realizować proponowane działania powinno zwrócić się w tej sprawie do dyrektora danej szkoły.
Ad. 2) powiat realizuje zadanie zlecone przez wojewodę polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, działając zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Nie jest to zadanie własne powiatu, lecz jest ono finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Od 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą obejmowały również nieodpłatną mediację. W ramach npp i npo każdy obywatel będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnej mediacji w ramach punktów funkcjonujących na terenie powiatu tomaszowskiego.

Projekt Programu został także przekazany do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która nie zgłosiła do niego żadnych uwag.

Projekt Programu współpracy został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2019 r. Następnie został przedłożony Radzie Powiatu oraz przyjęty bez zmian na sesji w dniu 29 listopada 2019 r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku