Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Powiatowe władze: Kodeks Etyczny Radnych Rady Powiatu w Tomaszowie Maz.

Kodeks Etyczny Radnych Rady Powiatu w Tomaszowie Maz.

 

 KODEKS ETYCZNY

 RADNYCH RADY POWIATU

 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

 „ Czego prawo nie zabrania, zabrania wstyd”. Seneka

 

 PREAMBUŁA

 

Celem Kodeksu Etyki Radnego jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej, zwanych w dalszej części Kodeksu radnymi Rady Powiatu Tomaszowskiego związanych z pełnieniem przez nich mandatów, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego.

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. Kodeks wyznacza zasady i standardy postępowania radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego w związku  z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj, pełnieniem służby publicznej.

2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich radnych Rady powiatu Tomaszowskiego.

3. Radni Rady Powiatu Tomaszowskiego służą państwu, społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

Artykuł 2

Radni Rady Powiatu Tomaszowskiego pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

W szczególności, powinni działać zgodnie z zasadami:

- praworządności,

- bezstronności i bezinteresowności,

- obiektywności,

- uczciwości i rzetelności,

- odpowiedzialności,

- jawności,

- dbałości o interes publiczny,

- godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,

- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

 

 WYKONYWANIE FUNKCJI

Artykuł 3

 1.Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych Rady Powiatu  Tomaszowskiego poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od radnych Rady Powiatu wysokich standardów etycznych zachowań.

2. Radni Rady Powiatu pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem;
podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

3. Radni Rady Powiatu respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy.

Artykuł 4

1. Radni Rady Powiatu działają bezstronnie i bezinteresownie.

2. Radni Rady Powiatu nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Radni Rady Powiatu nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.

4. Radni Rady Powiatu nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.

5. Radni Rady Powiatu kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych ( w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowania funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

Artykuł 5

1.  Radni Rady Powiatu nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym  a prywatnym. w sytuacji powstania konfliktu interesów dbają , aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

2.  Radni Rady Powiatu korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.

3. Radni Rady Powiatu nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

4.  Radni Rady Powiatu zachowują się w sposób odpowiadający godności radnego, unikają zachowań, które   mogą godzić w dobre imię Rady Powiatu

Artykuł 6

1.Radni Rady Powiatu pełnią funkcje rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
2. Radni Rady Powiatu nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

 

Artykuł 7

1.Radni Rady Powiatu są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.

2.  Radni Rady Powiatu ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając  trudnych rozstrzygnięć. Zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

3.  Radni nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych.

4.  Radni Rady Powiatu respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych  w związku z pełnieniem funkcji radnego.

Artykuł 8

1.Radni zobowiązują się do pogłębiania wiedzy w zakresie przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich  funkcji.
2. Radni Rady Powiatu podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach i kursach.
3Radni przestrzegają uregulowań ujętych w Statucie Powiatu dotyczących Rady Powiatu oraz pracy Komisji Rady Powiatu.
4.  Radni aktywnie i twórczo uczestniczą w pracach Rady.
5 . Radni prezentują swoje stanowisko w omawianej sprawie dbając o kulturę i merytoryczność wypowiedzi.

 

Artykuł 9

1. W kontaktach z obywatelami radni Rady Powiatu zachowują się uprzejmie, są pomocni i życzliwi, dbają  o dobre stosunki międzyludzkie.
2.  Radni w miejscy pracy i poza nim przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi  o wysokiej kulturze osobistej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 Artykuł 10

Radni Rady Powiatu zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku