Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Biuro Rzeczy Znalezionych » Informacje ogólne
A A A

Biuro Rzeczy Znalezionych: Informacje ogólne

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Św. Antoniego 41

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich

I piętro, pokój 118

 tel. 44 724-21-27 wew. 118

e-mail: biurorzeczyznalezionych@powiat-tomaszowski.pl

 

godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek  od  7:30 do  15:30
 we wtorek  od  7:30 do 17:00

 

PRZEPISY  REGULUJĄCE SPRAWY DOTYCZĄCE RZECZY ZNALEZIONYCH:

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 908 )
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz.U.2006.208.1537 t.j. z późn. zm.)

 

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
 2. Przyjmowanie od znalazcy i przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 3. Udzielanie informacji dotyczących prowadzonych postępowań w sprawie rzeczy znalezionych oraz informowanie zainteresowanych osób o posiadanych depozytach ;
 4. Zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim;
 5. Udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie zainteresowanych;
 6. Wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy);
 7. Likwidacja niepodjętych depozytów.

Rzeczą znalezioną jest taka, którą właściciel zgubił, czyli utracił bez zamiaru wyzbycia się własności. Nie są natomiast nimi rzeczy wyrzucone.

Kto zatem znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna  miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, winien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
Jeżeli znaleziono rzecz w budynku publicznym lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo w środku transportu publicznego, należy ją oddać zarządcy budynku, pomieszczenia lub środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba, że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się rzeczy:

 1. Które znalazca obowiązany jest oddać, to jest:
  1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz korali lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
  2. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy;
  3. rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania;
 2. Inne rzeczy, które znalazca może oddać.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie powiatu, których szacunkowa wartość jest większa niż 100 zł., chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia:

 1. Rzeczy nie posiadających żadnej wartości, lub których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 2. Rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;
 3. Rzeczy, które zostały znalezione w budynku publicznym, miejscu publicznym lub środku transportu publicznego do upływu trzech dni przechowywania przez właściwego zarządcę;
 4. Rzeczy których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, oraz rzeczy należących do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych (Znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu,       w którym rzecz się znajduje);
 5. Rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe;
 6. Zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy (zgodnie z ustawą) znalazca albo właściwy zarządca budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego może  postąpić z nią według własnego uznania.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

 1. Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym, ul. Św. Antoniego 41, pokój nr 118. Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół przyjęcia rzeczy znalezionej do depozytu     Biura Rzeczy Znalezionych. Protokół ten jest podstawą wydania znalazcy poświadczenia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy znalezionej. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje;
 2. W protokole i poświadczeniu wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy pouczając znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, czyni się o tym wzmiankę w poświadczeniu;
 3. Złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną znalazca potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem.
 4. W przypadku znalezienia rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy a także w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, niezwłocznie oddaje się rzecz lub dokument najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

 1. Właściwy starosta umieszcza w swojej siedzibie w widocznym miejscu tablicę, na której zamieszcza informację o godzinach urzędowania komórki organizacyjnej, powołanej            do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania, przechowywania tych rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru oraz udzielania wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw;
 2. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy;
 3. W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:
  1. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim;
  2. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Wezwania o których mowa w punkcie 2 i 3 zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie przewidzianych w art. 187 Kodeksu Cywilnego.

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

 1. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie rzeczy znalezionej przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia);
 2. Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru,  zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie. Dotyczy to również kosztów poszukiwania właściciela rzeczy zagubionej. Rzecz wydaje się po uiszczeniu tych kosztów przez osobę uprawnioną do odbioru. Przepis ten stosuje się także w przypadku, gdy rzecz stała się własnością znalazcy;
 3. Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w wydanym znalazcy poświadczeniu;
 4. Z wydania rzeczy znalezionych sporządza się protokół wydania rzeczy znalezionych.

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

 1. W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru w ciągu dwóch lat od  dnia jej znalezienia staje się własnością znalazcy jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
 2. Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w  terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Powiat;
 3. Znalazcy, który rzecz odebrał Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.  Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeśli stanowi zabytek  lub materiał archiwalny;
 4. Z wydania rzeczy znalezionych sporządza się protokół wydania rzeczy znalezionych.

Prawo do nagrody:

W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia.

 Wykaz rzeczy znalezionych jest dostępny w zakładce:   WEZWANIA DO BIORU DEPOZYTÓW

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku