Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Prawo: Kodeks Postępowania Etycznego

Zarządzenie nr 15/05

Starosty Tomaszowskiego

z dnia 16 sierpnia 2005 roku

 

 

 

w sprawie przyjęcia Kodeksu postępowania etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz ustalenia Stałej Komisji Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

  

 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 5 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się do stosowania Kodeks postępowania etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Powołuje się Stałą Komisję Etyki Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, której skład stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2005 roku.

 

 

  

 

 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/05

    Starosty Tomaszowskiego z dnia 

  16.08.2005r.

   

Kodeks postępowania etycznego

pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

 

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1. Kodeks postępowania etycznego normuje postępowanie w przypadku naruszenia postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego  w Tomaszowie Mazowieckim.

 

§ 2. Postanowienia Kodeksu postępowania etycznego stanowią uzupełnienie innych przepisów normujących sytuację prawną pracowników Starostwa Powiatowego  w Tomaszowie Mazowieckim i nie mogą pozostawać z nimi w sprzeczności.

 

Rozdział II

Źródła informacji

§ 3. Źródłem wiadomości o przypadkach naruszenia przez pracownika Kodeksu Etyki są pisemne informacje kierowane do Starosty.

 

§ 4. Informacje o naruszeniu Kodeksu Etyki Starosta przekazuje do Komisji Etyki w celu jej rozpatrzenia.

 

Rozdział III

Komisja Etyki Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

§ 5. 1. Stałą Komisję Etyki Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim  powołuje Starosta na okres dwóch lat.

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą pracownicy posiadający conajmniej dwuletni staż pracy w Starostwie i nie byli karani w ciągu ostatniego roku karą upomnienia bądź pieniężną lub w ciągu dwóch lat karą nagany.

3. Komisja Etyki składa się z pięciu pracowników Starostwa, w tym trzy osoby wybrane spośród Naczelników/Kierowników, a dwie spośród pozostałych pracowników.

4. Pracą Komisji Etyki kieruje Przewodniczący wybrany ze składu Komisji przez jej członków zwykłą większością głosów.

5. W przypadku gdy postępowanie dotyczy członka Komisji Etyki, podlega on wyłączeniu z udziału w rozpoznawaniu sprawy. 

6. Starosta niezwłocznie odwołuje członka Komisji Etyki w przypadku ukarania go karą, o której mowa w ust.  2.

7. W przypadku odwołania bądź wyłączenia członka Komisji Etyki Starosta powołuje w jego miejsce innego pracownika.

§ 6. Komisja Etyki obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby.

§ 7. Do zadań Komisji Etyki należy:

1) analiza przestrzegania Kodeksu Etyki przez pracowników,

2) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu przez pracownika Kodeksu Etyki,

3) podjęcie decyzji o zastosowaniu kary,

4) informowanie Starostę o zastosowaniu kary wobec pracownika przeciwko któremu toczyło się postępowanie.

 

 

 

Rozdział IV

Postępowanie przed Komisją Etyki

§ 8. 1. Komisja Etyki wszczyna postępowanie niezwłocznie po powzięciu wiadomości  o naruszeniu przez pracownika Kodeksu Etyki.

2. Komisja Etyki rozstrzyga sprawę po dokładnym ustaleniu stanu faktycznego oraz wysłuchaniu pracownika przeciwko któremu toczy się postępowanie.

3. Komisja wymierza karę biorąc pod uwagę stopień naruszenia Kodeksu Etyki, szkodliwość społeczną i skutki czynu, a także zachowanie się obwinionego przed naruszeniem Kodeksu.

 

Rozdział V

Kary dyscyplinujące

§ 9. Karami za naruszenie Kodeksu Etyki są:

1) udzielenie reprymendy przez bezpośredniego przełożonego w obecności pracowników Wydziału/ Referatu, a w przypadku kierownika komórki organizacyjnej przez Starostę,

2) udzielenie pisemnego napomnienia,

3) zobowiązanie do naprawienia moralnych szkód wyrządzonych pokrzywdzonemu.

§ 10. Kary, o których mowa w § 9 mogą być udzielone łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 11. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem winno być dołączone do akt osobowych.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/05

Starosty Tomaszowskiego z dnia 

16.08.2005r.

   

 Stała Komisji Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

  

 

§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:

 

 

1/ Pani Stanisława Lis  – Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich

2/ Pan Jan Jendryka – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

3/ Pani Alina Jodłowska – Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

4/ Pan Henryk Dworczak – inspektor w Wydziale Techniczno Administracyjnym

5/ Pani Beata Bogusławska – podinspektor w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich

Zmiany Zarządzenia:    Treść Zarządzenia Nr 36/2011

treść Zarządzenia Nr 35/2019

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku