Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Prawo: Kodeks Etyki Pracowników Starostwa

Kodeks Etyki

pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Kodeks zawiera wartości i zasady zachowania pracowników związanych z pełnieniem przez nich obowiązków. Celem Kodeksu jest ich zebranie w postaci katalogu oraz poinformowanie mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Celem Kodeksu Etyki jest również przyczynienie się do rzetelnego, godnego i uczciwego postępowania pracowników przy wykonywaniu przez nich zadań publicznych.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim wykonując swoje obowiązki stoją na straży prawa, służą swoją wiedzą i pomocą obywatelom.

 

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1. 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, zwanego dalej pracownikiem w związku z wykonywaniem przez niego zadań publicznych.

2. Pracownik winien traktować swoją pracę jako służbę publiczną.

3. Pracownik obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.

4.W swych działaniach i zachowaniach pracownicy przyczyniają się do pogłębiania

zaufania obywateli do organów Powiatu Tomaszowskiego.

 

Rozdział II

Obowiązki pracownika

§ 2.1. Pracownik jest obowiązany chronić interesy Powiatu Tomaszowskiego oraz prawa

 i słuszne interesy obywateli.

2. Pracownik obowiązany jest w szczególności:

1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i działać wyłącznie w jego granicach,

2) strzec autorytetu organów powiatu tomaszowskiego oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów powiatu,

3) dbać o powierzone składniki majątkowe i wyposażenie stanowiska pracy,

4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania,

5) dochowywać tajemnicy służbowej, również po ustaniu zatrudnienia,

6) przestrzegać zasad dobrego koleżeństwa, służąc współpracownikom swoją pomocą i radą,

7) dbać o swój schludny i estetyczny wygląd,

8) przestrzegać norm kultury i dobrego zachowania

 

Rozdział III

Zasady postępowania

§ 3.1. Pracownik obowiązany jest dbać o wysoki poziom wykonywania zadań publicznych z uwzględnieniem interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

2. Pracownik powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:

- praworządności,

- bezstronności i bezinteresowności,

- obiektywizmu,

- uczciwości i rzetelności,

- dbałości o dobre imię urzędu i pracownika poprzez godne zachowanie się w miejscu pracy

 i poza nim,

- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

 

Rozdział IV

Wykonywanie zadań

§ 4.W toku wykonywania zadań pracownik ma obowiązek przestrzegania następujących  zasad:

1) prowadzić postępowania w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie do organów powiatu oraz świadomość i kulturę prawną obywateli,

2) należycie i wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych

prowadzonej sprawy,

3) czuwać nad tym, aby osoby wymienione w pkt 2 nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa.

 

§ 5. Pracownik winien działać bezstronnie i bezinteresownie, a w szczególności nie może:

1) uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni interes osobisty,

2) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

3)promować jakichkolwiek grup interesu,

4) czynić użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.

 

§ 6.Pracownik wykonując obowiązki:

1) zachowuje obiektywizm przy ocenie zebranych w sprawie dokumentów.

2) chroni swoją niezależność przed próbami wpływania na wyciągane przez niego wnioski.

3) ujawnia wszystkie istotne fakty, o których posiada wiedzę.

4) załatwia sprawy bez zbędnej zwłoki, działając w sprawie wnikliwie i szybko.

 

§ 7. 1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie, sumiennie i uczciwie.

2.Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik postępuje według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością, tak aby nie dawać powodu po podważenia prezentowanych przez niego ocen i opinii

3. W prowadzonych sprawach w sposób równouprawniony traktuje wszystkich uczestników toczącego się postępowania, nie może ulegać żadnym naciskom, ani przyjmować żadnych zobowiązań wynikających z istniejącego stopnia pokrewieństwa lub znajomości.

 

§ 8. 1Pracownik ma obowiązek rozwijać i pogłębiać wiedzę zawodową niezbędną do należytego wykonywania obowiązków.

2. Pracownik udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości działania.

 

§ 9. 1. W kontaktach z obywatelami pracownik zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela kompetentnych i wyczerpujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

2. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej. Dba o swój wizerunek zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10. 1. Pracownik obowiązany jest przestrzegać przepisy Kodeksu i kierować się jego zasadami.

2. Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim upowszechniają zasady zawarte w niniejszym Kodeksie wśród podległych im pracowników.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem winno być dołączone do akt osobowych.

Zmiany:      Treść Zarządzenia Nr 35/2011

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku