Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia, aktualności » Petycje
A A A

Ogłoszenia, aktualności: Petycje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)
 
Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Forma złożenia petycji:
Petycję można złożyć:
 • w formie pisemnej w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz  osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; 
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z  tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazania przedmiotu petycji.
 
Tryb rozpatrywania petycji:
 • jeżeli Starosta Tomaszowski jest niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła się ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu  właściwego  do  rozpatrzenia  petycji,  zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.
 • na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zamieszcza się informację  zawierającą  odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w  przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego  petycję lub  podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji.
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od  dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • Starosta Tomaszowski zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Opłaty:
Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku